Energiegemeenschappen hebben als voornaamste doel het bieden van milieu-, sociale of economische voordelen aan zowel hun leden als aan het territorium waar ze actief zijn, en niet zozeer het genereren van geldelijke winst.

Er zijn drie types energiegemeenschappen: de energiegemeenschap van burger, de hernieuwbare-energiegemeenschap en de lokale-energiegemeenschap.

Voorwaarden

Er bestaan echter een aantal gemeenschappelijke bepalingen die gelden voor alle types energiegemeenschappen, waaronder met name:

  • De energiegemeenschap richt een rechtspersoon op om het delen van energie te organiseren;

  • Het deelnemen aan een energiegemeenschap vrij en vrijwillig en is gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria;

  • De toegangspunten van de leden van de energiegemeenschap die deelnemen aan het elektriciteitsdelen, moeten gedekt zijn door een leveringscontract met een houder van een leveringsvergunning;

  • De statuten of andere, equivalente oprichtingsdocumenten van de energiegemeenschappen moeten ten minste de elementen bevatten die vermeld worden in artikel 28tredecies van de elektriciteitsordonnantie;

  • De deelnemers aan een van de activiteiten van een energiegemeenschap sluiten elk een overeenkomst met de energiegemeenschap over hun rechten en plichten, die ten minste de elementen bevat die worden genoemd in artikel 28quattuordecies van de  elektriciteitsordonnantie.

Bovendien moet elk toegangspunt uitgerust zijn met een compteur intelligentslimme meter die de elektriciteitsstromen meet volgens periodes van een kwartier (consumptie zowel als injectie). Sibelga beheert de meetgegevens en berekent de toewijzing van de gedeelde volumes (volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd door de betrokken netgebruikers).

Vergunning van BRUGEL

Voor de energiegemeenschap is een vergunning van BRUGEL vereist. Deze vergunning is geldig voor een periode van tien jaar, met mogelijkheid tot verlenging, te rekenen vanaf de datum van afgifte. BRUGEL zal met name nagaan of de statuten en de overeenkomsten in overeenstemming zijn met het vigerende wettelijke kader.

Om een vergunning aan te vragen, vult u ons onlineformulier in.

Verklaring aan Sibelga

Voor ze aan de uitvoering van haar activiteiten begint, doet de energiegemeenschap daarvan se déclare auprès du gestionnaire du réseau aangifte bij de betrokken netbeheerder , volgens de voorwaarden vastgelegd in het technische reglement. Deze aangifte wordt gedaan door het uniek aanspreekpunt;

Netwerktarieven

Dankzij energiedelen geniet u preferentiële netwerktarieven op de verbruikte volumes van de gedeelde productie ("lokale volumes"). Voor de door de commerciële leverancier geleverde energie ("bijkomende volumes") wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker. 

Bovendien is het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter gratis voor deelnemers aanenergiedelen.

Voorbeeld

Een school heeft een fotovoltaïsche installatie op haar dak in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij wil de productie van deze installatie, die te groot is voor haar eigen verbruik in real time, delen. Twee bewoners van de straat en een bedrijf willen meedoen. Samen sloten ze een samenwerkingsovereenkomst, vroegen ze toelating aan BRUGEL en schreven ze zich in bij Sibelga.

Zij verbruiken de door de fotovoltaïsche panelen geproduceerde elektriciteit ter plaatse, waarbij het overschot rechtstreeks aan het net wordt geleverd. Ze behouden allen een leveringscontract voor hun afname bij een "traditionele" leverancier.

Dankzij deze verdeling en volgens de voorwaarden van de overeenkomst die zij hebben gesloten, ontvangt de school van de twee bewoners en het bedrijf een bedrag voor de kWh die door de fotovoltaïsche productie worden verbruikt. Maar iedereen wint! De leden van de energiegemeenschap betalen een prijs per kWh die lager is dan de terugleverprijs op de markt, en de school ontvangt een prijs per kWh die hoger is dan de terugleverprijs op de markt.

Naast de financiële winst dragen alle leden bij en nemen ze actief deel aan de energietransitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

En jij, waar wacht je nog op?