Verklaring in verband met de bescherming

     van de persoonsgegevens

     Privacybeleid


     Principes

     Voor BRUGEL (hierna 'BRUGEL', 'wij', 'ons', 'onze') is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRUGEL in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

     Alle persoonsgegevens (d.w.z. gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan BRUGEL toevertrouwt, worden met de nodige zorg behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

     Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer', DPO) van BRUGEL door een e-mail te sturen naar dpo@BRUGEL.brussels.

     Verwerking van uw persoongegevens

     Dit document heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRUGEL.
     Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten georganiseerd door op in opdracht van BRUGEL in het kader van zijn activiteiten in de gas-, energie- en watersector en in het kader waarvan uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden.

     In deze privacyverklaring worden de volgende handelingen beschouwd als diensten en activiteiten:

     • Regelmatig en op toegankelijke wijze het publiek informeren over zijn rechten en plichten met betrekking tot de energiesector;

     • Ontvangen en zo efficiënt mogelijk verwerken van klachten van consumenten of als dat niet kan, ze doorverwijzen naar de bevoegde diensten;

     • Aanvragen verwerken voor de toekenning van het statuut 'beschermde klant' voor personen met betalingsmoeilijkheden, binnen de opgelegde termijnen;

     • Fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppelingsinstallatie in het Brussels Gewest certificeren;

     • Aanvragen verwerken voor de toekenning van leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas in het Brussels Gewest;

     • "Groenestroomcertificaten" toekennen; Verslag uitbrengen aan het parlement en de regering van het Gewest over uiteenlopende aspecten van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Brussel; 

     • Elke andere dienst of activiteit die rechtstreeks verbonden is aan de voltooiing van de opdrachten van BRUGEL als Brusselse regulator voor de energiemarkt.

     Uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens

     Recht op inzage
     U heeft het recht om uw gegevens in te kijken en kosteloos een kopie te krijgen.

     Recht op verbetering
     U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te laten rechtzetten.

     Recht op gegevenswissing (*)
     In beperkte gevallen heeft u het recht om te vragen dat sommige van uw persoonsgegevens worden gewist.

     Recht op beperking van de verwerking (*)
     In beperkte gevallen heeft u het recht om te vragen dat sommige van uw persoonsgegevens of al uw persoonsgegevens helemaal of deels niet meer worden verwerkt.

     Recht op gegevensoverdraagbaarheid (*)
     In beperkte gevallen kunt u vragen dat uw gegevens aan u of aan een bepaalde ontvanger in een gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt.

     Recht van bezwaar (*)
     In beperkte gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens of al uw persoonsgegevens.

     Recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen (*)
     In beperkte gevallen heeft u het recht om de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens zonder een menselijke tussenkomst te weigeren.

     Voor de verwerking op basis van uw toestemming
     U heeft het recht om uw toestemming in te trekken 

      - op elk moment, 
      - zonder een speciale reden,

     zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid van de verwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

     U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de DPO op het volgende e-mailadres: dpo@brugel.brussels.

     (*) Deze rechten zijn niet absoluut. BRUGEL heeft het recht een verzoek te weigeren wanneer het duidelijk ongegrond of buitensporig is. Alvorens deze verzoeken worden aanvaard, worden ze door de DPO onderzocht, die beslist of ze wel of niet worden ingewilligd.

     Recht om een klacht in te dienen
     U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

     Gegevensbeschermingsautoriteit
     Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
     +32(0)22744800
     +32(0)22744835
     contact(at)apd-gba.be

     Wijzigingen van de privacyverklaring

     BRUGEL behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring bij te werken zodat ze de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens die BRUGEL uitvoert zo precies mogelijk omschrijft. In het algemeen wordt de privacyverklaring bijgewerkt wanneer er nieuwe verwerkingen van uw persoonsgegevens ontstaan of wanneer bestaande verwerkingen worden gewijzigd.

     Wanneer de verklaring wordt bijgewerkt, geven we hiervan een melding op de startpagina van onze website.

     Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en aanpassingen.