Tot april 2022 konden dragers van projecten op grond van een kader voor afwijking afwijkingen van de toepasselijke markt- en tariefregels aanvragen om innovatieve producten, diensten of modellen te testen. Het doel was om lering te trekken uit de opgedane ervaring ter inspiratie voor de wet- en regelgeving die op dat moment in de aannemingsprocedure zat.

Dit kader voor afwijking werd ingevoerd door de Ordonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, (hierna "elektriciteitsordonnantie") en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Op basis van dit wettelijk kader heeft BRUGEL een décisionbeslissing aangenomen dat de procedures en criteria vastlegt op grond waarvan dragers van projecten afwijkingen van de markt- en/of tariefregels kunnen aanvragen en krijgen.

Dit kader heeft de ontwikkeling van 6 projecten mogelijk gemaakt. Op onze website vindt u meer informatie over elk project en de kartografie waarop ze staan aangegeven.

Aan dit kader van afwijking kwam een einde met de inwerkingtreding van de ordonnantie van 17 maart 2022 (gepubliceerd op 20 april 2022) tot wijziging van de elektriciteitsordonnantie, die met name tot doel had om de Europese richtlijnen om te zetten.

Projecten die zijn gestart in het kader van afwijking, kunnen operationeel blijven binnen hun model tot de datum waarop de afwijking afloopt (in principe twee jaar). Na deze periode zullen deze projecten, indien ze willen blijven voortbestaan, moeten voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.