Via ons online formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning voor een energiegemeenschap bij BRUGEL. Het verkrijgen van een vergunning is verplicht voor wie een energiegemeenschap wil exploiteren. De toegekende vergunning is geldig voor een periode van 10 jaar, die kan worden verlengd.

BRUGEL zal binnen 60 dagen reageren op uw aanvraag voor een vergunning.

Om ons online formulier in te vullen heeft u de volgende documenten nodig :

  • statuten van de energiegemeenschap,

  • overeenkomst voor energiedelen,

  • algemeen visueel schema van het project, met daarbij een schema van de productie-installatie(s),

  • een document waaruit blijkt dat de productie-installaties (indien aanwezig) eigendom zijn van de energiegemeenschap. Voor de lokale- energiegemeenschap: een document waaruit blijkt dat de gemeenschap, of een of meerdere van haar leden, eigenaar of gebruiksgerechtigde is,

  • de lijst van deelnemers (met uitzondering van natuurlijke personen), volgens het model in de bijlage bij stap 4.

De bestaande energiegemeenschappen in het kader van afwijkende projecten kunnen operationeel blijven binnen hun model tot de datum waarop de afwijking afloopt (in principe twee jaar). Na deze periode moet u, indien u een project van energiegemeenschap wenst voort te zetten, een vergunningsaanvraag indienen en voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De relevante wettelijke bepalingen zijn artikels 28bis en volgende van de l’ordonnance électricité du 19 juillet 2001elektriciteitsordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 

Voor alle vragen over dit formulier of over de energiegemeenschappen kunt u contact opnemen met BRUGEL via energysharing@brugel.brussels.