Via ons online formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning voor een energiegemeenschap bij BRUGEL. Het verkrijgen van een vergunning is verplicht voor wie een energiegemeenschap wil exploiteren. De toegekende vergunning is geldig voor een periode van 10 jaar, die kan worden verlengd.

BRUGEL zal binnen 60 dagen reageren op uw aanvraag voor een vergunning.

In het kader van de vergunningsaanvraag moet de energiegemeenschap de volgende documenten indienen:

  • statuten van de energiegemeenschap,

  • de lijst met leden (met uitzondering van natuurlijke personen), overeenkomstig het BRUGEL-model in de bijlage bij stap 4 van het formulier,

  • de (ontwerp)overeenkomst(en) betreffende de activiteit(en) van de gemeenschap, waaronder ten minste de ontwerpovereenkomst van de eerste beoogde activiteit. Indien de activiteit betrekking heeft op het delen van elektriciteit, moet ook een bewijs van eigendom of gebruiksrecht (in het geval van de lokale energiegemeenschap) van de installatie worden verstrekt.

In notre guide d’interprétationonze interpretatiegids vindt u de aanpak van BRUGEL betreffende de criteria en de procedures voor het toekennen, intrekken en hernieuwen van de vergunningen.

De bestaande energiegemeenschappen in het kader van afwijkende projecten kunnen operationeel blijven binnen hun model tot de datum waarop de afwijking afloopt (in principe twee jaar). Na deze periode moet u, indien u een project van energiegemeenschap wenst voort te zetten, een vergunningsaanvraag indienen en voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De relevante wettelijke bepalingen zijn artikels 28bis en volgende van de l’ordonnance électricité du 19 juillet 2001elektriciteitsordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 

Voor alle vragen over dit formulier of over de energiegemeenschappen kunt u contact opnemen met BRUGEL via energysharing@brugel.brussels.