In haar décision 210beslissing 210 van 4 oktober 2022 over de tariefwijzigingen in de loop van de periode 2022-2024, die voornamelijk betrekking heeft op de distributietarieven die van toepassing zijn op de energiedeling, heeft BRUGEL het specifieke tariefvoorstel van Sibelga voor de energiedeling goedgekeurd voor wat betreft de periodieke tarieven en ook voor wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht aan de niet-periodieke tarieven. Alle tariefaanpassingen gaan in op 1 september 2022 en gelden tot 31 december 2024.

Tariefrooster

In overleg met BRUGEL heeft SIBELGA volgende 4 categorieën van delen gedefinieerd: 

 1. Type A: Deelnemers krijgen elektriciteit die wordt geproduceerd in het gebouw waar zij wonen;

 2. Type B: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde LS-transformatiecabine;

 3. Type C: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde "Elia"-post; 

 4. Type D: De deelnemers krijgen stroom via verschillende "Elia"-posten.

In geval van gemengd delen wordt het toegewezen type bepaald door de deelnemer(s) in de minst lokale situatie (A<B<C<D).

De verschillende tariefroosters vindt u op onze website.

Periodieke tarieven

Allereerst moet een onderscheid worden gemaakt tussen het begrip "bijkomende volumes" en "lokale volumes". Bijkomend volume (of bijkomende energie) is de energie die door de commerciële leverancier aan elke verbruiker wordt geleverd bovenop het aan hem toegewezen lokale volume. Het lokale volume is de geconsumeerde energie afkomstig van de gedeelde productie.

Voor de levering van bijkomende energie aan verbruikers die betrokken zijn bij energiedeling, wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker. Voor deze stromen zijn de distributietarieven die van toepassing zijn op de netgebruikers, degene die door BRUGEL zijn goedgekeurd voor de regulatoire periode 2020-2024.

Het onderstaande gedeelte heeft alleen betrekking op lokale stromen, d.w.z. stromen die worden verbruikt bij gedeelde productie:

 1. Tarief voor het doorrekenen van de transportkosten: Het tarief voor het doorrekenen van de transportkosten is alleen van toepassing op lokale volumes van type D. In de andere verdelingsconfiguraties (A, B en C) is deze component gelijk aan 0 euro;

 2. Tarief voor het gebruik van het net:

 • Capaciteitstarief voor LS-klanten ≤ 56 kVA: het vaste deel van het tarief voor het gebruik van het net wordt niet aangerekend op de lokale volumes;

 • Gebruikspercentages evenredig aan afnames (HI/LO/TH)
  - Type A: deze tarieven worden verlaagd tot 0 euro;
  - Type B: deze tarieven worden met de helft verlaagd.
  - Types C en D: geen wijziging.

 • Tarief verbonden met reactieve energie: voor middenspanning wordt de reactieve energie alleen gefactureerd op de bijkomende volumes.

 • Tarief voor stroomafname: voor de types A en B bedraagt het tarief 0 euro.

Niet-periodiek tarief

Het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter is nu gratuitgratis voor deelnemers aan energiedelen.
Voor BRUGEL ligt dit standpunt in de lijn van de "elektriciteitsordonnantie" voor zover deze categorieën van gebruikers behoren tot de niches waar een slimme meter moet worden geïnstalleerd. Het gaat ook om een maatregel om de energietransitie te bevorderen.