Artikelen 28tredecies en 28quattuordecies

Art. 28tredecies

§ 1. De statuten of andere gelijkwaardige oprichtingsdocumenten van energiegemeenschappen bevatten minstens de volgende elementen :

 1. de bepalingen met betrekking tot de daadwerkelijke controle van de energiegemeenschap en de wijze van uitoefening van het stemrecht binnen de energiegemeenschap en, in het geval van een hernieuwbare-energiegemeenschap en een lokale energiegemeenschap, de criteria volgens welke de voorwaarde van nabijheid als bedoeld in artikel 28quater, § 2 en in artikel 28sexies, § 2 zal worden vastgelegd ;

 2. de bepalingen die de autonomie van de energiegemeenschap waarborgen ten opzichte van haar individuele leden en ten opzichte van de andere marktspelers die op andere wijze met haar samenwerken ;

 3. een beschrijving van de ecologische, sociale of economische doelstellingen van de energiegemeenschap ;

 4. een beschrijving van de activiteiten die de energiegemeenschap mag uitoefenen ;

 5. de bepalingen met betrekking tot het gebruik van de eventuele winst die door de activiteiten van de energiegemeenschap wordt gegenereerd. Deze bepalingen garanderen dat het nastreven van milieu-, sociale of economische doelstellingen voorrang heeft op het nastreven van financieel gewin ;

 6. de bepalingen betreffende toetreding van de leden tot en uitstap uit de gemeenschap : deze bepalingen zijn transparant, objectief, billijk, niet-discriminerend en proportioneel ;

 7. de bepalingen betreffende de modaliteiten van overdracht en overgang van de aandelen en inbreng van de leden;

 8. de bepalingen betreffende de duur en de ontbinding van de energiegemeenschap.

§ 2. De Regering kan nader bepalen en aanvullen welke bepalingen de statuten of andere gelijkwaardige oprichtingsdocumenten van energiegemeenschappen minimaal moeten bevatten.

Art. 28quattuordecies

§ 1. De deelnemers aan een activiteit van een energiegemeenschap sluiten elk een overeenkomst met deze energiegemeenschap. De overeenkomst omvat minstens de volgende elementen :

 1. de regels en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn inzake de naleving van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens ;

 2. de modaliteiten voor uitoefening van de activiteiten van de energiegemeenschap waaraan de deelnemer deelneemt ;

 3. in het geval van het delen van elektriciteit, de billijke, transparante en niet-discriminerende regels voor het delen en, desgevallend, factureren van elektriciteit en de netwerkkosten, belastingen, taksen, toeslagen, vergoedingen en bijdragen van alle aard die van toepassing zijn op deze elektriciteit ;

 4. de procedure die van toepassing is in het geval van niet-betaling : deze procedure omvat ten minste de verzending van een aanmaning en een ingebrekestelling ;

 5. de modaliteiten voor het opstarten van buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen.

De inhoud van de overeenkomst wordt uitgedrukt in duidelijke en begrijpelijke taal en omvat alle informatie die nuttig is om de partijen hun rechten en plichten te laten begrijpen. Deze overeenkomsten maken geen onderscheid tussen de deelnemers.

§ 2. De Regering kan de minimuminhoud van de overeenkomst bedoeld in paragraaf 1 vastleggen en aanvullen. Zij kan eveneens standaardregels voor het delen vastleggen die standaard van toepassing zijn en bepalen welke procedure van toepassing is in het geval van niet-betaling.